تازه ترین اخبار

آقای دکترعبداللهی مدیرکل اوقاف استان تهران به اتفاق همراهان در تاریخ 98/9/5 از موقوفه مرحوم دکتریزدی مجتمع دانش پژوهان بازدید نموده و پس از آن در ضیافت ناهار به میزبانی سرپرست محترم دانشگاه شرکت کردند.
در این دیدار در بدو ورود تولیت محترم جناب آقای دکتر ندیمی تشریف فرما بوده و  پس از آن هیات را آقایان دکتر بیگ زاده و دکتر روشن و این جانب همراهی نمودیم.