به حول و قوه الهی و با کمک و مساعدت ریاست محترم دانشگاه فاز دوم مجتمع خوابگاهی دانش پژوهان پس از مطالعات اولیه و تهیه نقشه های مربوط به خاک برداری آن به اتمام رسید و عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد.مجتمع مذکور همانند فاز یک آن با کمک و یاری افراد خیر و نیکوکار احداٍث خواهد شد.

تازه ترین اخبار

آقای دکترعبداللهی مدیرکل اوقاف استان تهران به اتفاق همراهان در تاریخ 98/9/5 از موقوفه مرحوم دکتریزدی مجتمع دانش پژوهان بازدید نموده و پس از آن در ضیافت ناهار به میزبانی سرپرست محترم دانشگاه شرکت کردند.
در این دیدار در بدو ورود تولیت محترم جناب آقای دکتر ندیمی تشریف فرما بوده و  پس از آن هیات را آقایان دکتر بیگ زاده و دکتر روشن و این جانب همراهی نمودیم.