به حول و قوه الهی و با کمک و مساعدت ریاست محترم دانشگاه فاز دوم مجتمع خوابگاهی دانش پژوهان پس از مطالعات اولیه و تهیه نقشه های مربوط به خاک برداری آن به اتمام رسید و عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد.مجتمع مذکور همانند فاز یک آن با کمک و یاری افراد خیر و نیکوکار احداٍث خواهد شد.